Căn cứ pháp lý

- Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi và bổ sung 2009;

- Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 22/2009/TT Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

- Theo yêu cầu của người khác trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không còn tồn tại và cũng không có người kế thừa hợp pháp hoặc không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong 5 năm liên tục.

- Theo yêu cầu của người khác trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp cho người không có quyền đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Thủ tục thực hiện chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý bao gồm:

- Tờ khai hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (02 tờ theo mẫu);

- Chứng cứ (nếu có);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu ủy quyền cho luật Việt An thực hiện);

- Bản giải trình lý do yêu cầu;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Các bước tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ nhãn hiệu khi đã chuẩn bị đầy đủ xong, tiến hành nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hoặc trả kết quả thuộc Cục sở hữu trí tuệ hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Cục sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và tiến hành xử lý hồ sơ dựa trên 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực:

- Bước 1: Thẩm định hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

- Bước 2: Kiểm tra hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu yêu cầu chấm dứt;

- Bước 3: Ra quyết định chấm dứt văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp 2: Người thứ ba yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

- Bước 1: Thẩm định hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

- Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khi chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

- Bước 3: Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực của văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực của văn bằng

- Bước 4: Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn xử lý:

Thời hạn xử lý yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: Kéo dài 10 ngày kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ.

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong thời hạn 10 năm và có thể được gia hạn liên tiếp 10 năm/1 lần gia hạn và không giới hạn số lần gia hạn.

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.