Hiện nay, cách ghi ngành, nghề kinh doanh khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  • Đối với thành lập mới doanh nghiệp, thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đề nghị cấp đổi sang Giấy chững nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đưng ký kinh doanh hướng dẫn, và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia;
  • Ghi chi tiết nội dung của ngành kinh tế cấp bốn theo Quyết định 27/2018/TTg;
  • Ghi theo ngành, nghề được quy định chi tiết tại các văn bản quy phạm cho ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; hoặc ngành nghề kinh doanh không có trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg;

  • Ngành, nghề không có trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg cũng như không được quy định trong bất kỳ một văn bản nào khác thì sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia trong trường hợp ngành, nghề đó không bị cấm đâu tư và thông báo cho Tổng cục thống kê đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh mơi;
  • Ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành, nghề cấp bốn theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg nhưng phải đảm bảo ngành, nghề đó nằm trong phạm vi ngành cấp bốn
  • Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trên đây là bài tư vấn của QGVN về Hướng dẫn ghi ngành, nghề kinh doanh khi đăng ký doanh nghiệp năm 2021. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0916 158 666 để gặp luật sư tư vấn.