Tư vấn Doanh nghiệp

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký kinh doanh; hoạt động nội bộ của các cổ đông; hội đồng quản trị; hội đồng thành viên; đại hội đồng cổ đông công ty và tư vấn pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác.

Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật