Tài chính

Hoạt động tài chính nói chung luôn là lĩnh vực diễn ra sôi đội và phức tạp. QGVN cung cấp các giải pháp tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả cho từng nhu cầu cụ thể và riêng biệt của khách hàng. Các lĩnh vực tư vấn bao gồm:

Thuế: Tư vấn pháp lý các loại hình thuế; xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế; hiểu và đáp ứng tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp; thực hiện các chiến lược thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp; giải quyết bất đồng phát sinh với cơ quan thuế; và quản lý các vấn đề về kế toán và báo cáo thuế.

Tài chính - Kế toán: Tư vấn pháp lý liên quan tới các sản phẩm tài chính, tín dụng, các hoạt động tài trợ vốn cho dự án, doanh nghiệp; đánh giá các hoạt động giao dịch vay và cho vay; rà soát, đánh giá tính pháp lý và hoạt động tuân thủ nội bộ; tư vấn pháp lý liên quan tới các hoạt động nghiệp vụ khác.

Ngân hàng & Bảo hiểm: Tư vấn các sản phẩm, hợp đồng giao dịch trong hoạt động ngân hàng; các hoạt động trên thị trường vốn, tài chính; các hoạt động đầu tư, tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình trạng thái đầu tư và chuyển nhượng. Tư vấn pháp lý các hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro hệ thống; hoạt động tái cấu trúc, mua bán sáp nhập trên thị trường vốn và chứng khoán.

Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật