Ngân hàng & Bảo hiểm

Tư vấn các sản phẩm, hợp đồng giao dịch trong hoạt động ngân hàng; các hoạt động trên thị trường vốn, tài chính; các hoạt động đầu tư, tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình trạng thái đầu tư và chuyển nhượng. Tư vấn pháp lý các hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro hệ thống; hoạt động tái cấu trúc, mua bán sáp nhập trên thị trường vốn và chứng khoán.

Kinh nghiệm luật sư doanh nghiệp của các luật sư QGVN là một thế mạnh đảm bảo cho những tư vấn phù hợp với yêu cầu của khách hàng để bảo đảm tính tuân thủ trong môi trường pháp lý có nhiều thay đổi tại Việt Nam.

Thế mạnh của QGVN là có thể xác định được các yêu cầu nội bộ về quy định và các rủi ro gắn liền với các quy định đó cũng như có thể tư vấn các giải pháp thực tế để giải quyết những vấn đề đó dựa trên thông lệ thị trường tốt nhất.

Cùng với hệ luật kiến vững trãi và nhạy cảm kinh doanh, các chuyên gia của QGVN đưa ra các giải pháp tối ưu đảm bảo mục tiêu kinh doanh mà vẫn thi hành đúng theo các quy định của luật pháp quốc tế và nước sở tại.

Các lĩnh vực tư vấn của QGVN:

• Dịch vụ tài chính

• Năng lượng và cơ sở hạ tầng

• Môi trường và quy hoạch

• Đầu tư nước ngoài

• Phát hành cổ phiếu lần đầu và niêm yết trên sàn chứng khoán

• Tái cấu trúc và tư nhân hóa

• Thuế quan

• Viễn thông và truyền thông

• Thương mại quốc tế

Phòng Doanh nghiệp - Tài chính - Đầu tư

Các quy định pháp luật luôn bị thay thế, sửa đổi, bổ sung và các sự kiện pháp lý trên thực tế cũng diễn ra phức tạp và đa dạng. Do đó, để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, đề nghị quý khách hàng liên hệ tới QGVN theo các hình thức dưới đây.

Dịch vụ nổi bật