Với nguyên tắc và đạo đức  hành nghề của người Luật sư, QGVN luôn hướng tới những giá trị đích thực:

Nhân văn: Hành nghề có tâm và luôn hướng con người, cộng đồng xã hội và những giá trị tốt đẹp.

Bản sắc: QGVN là Hãng Luật có bản sắc riêng trên con đường hình thành và phát triển.

Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp.